Programul PNL pentru ieşirea din criza şi reluarea creşterii economice

Criza românească este marcată, în primul rând, de reducerea dramatică a produsului intern brut, precum şi de scăderea brutală a nivelului de trai. După primul trimestru al anului 2010, economia românească continuă să fie in recesiune. Această contracţie este însoţită de dublarea numărului de şomeri. Influenţa directă a creşterii şomajului asupra bugetului ajutorului de şomaj va fi, în 2010, cu 1 miliard de euro mai mare decât în 2008. Costul şomajului asupra bugetului consolidat va fi de peste 2,5 miliarde de  euro.

Anul 2010 înregistrează recorduri fară precedent în ceea ce priveşte deficitul bugetar, care în trimestrul I 2010 este, în termeni nominali, cel mai mare, pentru această perioadă a anului, din intreaga istorie a României, de cca. 2 miliarde de euro. Fară măsuri rapide şi severe de ajustare, deficitul bugetului consolidat va depăşi, la şfârşitul anului 2010  9% din PIB (11 miliarde de euro).

Datoria publică a crescut de la 21,7% din PIB în 2008 (faţă de 22% în 2004), la peste 30% din PIB în 2009 şi risca să ajunga la peste 36% din PIB în 2010, ceea ce ar însemna o creştere de peste 20 miliarde de euro. Aceasta ar duce, practic, la o dublare a datoriei cumulate în toată perioada tranziţiei. Faptul că această creştere urişă a datoriei publice are loc în condiţii de recesiune face ca ea să devină nesustenabilă.

Lipsit de responsabilitate şi de viziune şi copleşit de panică, Guvernul, în frunte cu primul sau ministru en-titre Traian Băsescu, a anunţat un pachet de măsuri care prevede, în principal, reducerea în termeni nominali a veniturilor salariale ale bugetarilor cu 25%, precum şi reducerea pensiilor şi ajutoarelor sociale cu 15%. Pachetul prezidentţial cuprinde, de asemenea, o serie de măsuri de creştere a fiscalităţii. Toate acestea vor duce la scăderea veniturilor a peste 9 milioane de cetăţeni români, pentru majoritatea lor dincolo de pragul de suportabilitate, la scăderea consumului, cu influenţă negativă asupra sectorului privat, precum şi la creşterea somajului.

Acest aşa-zis program va vlăgui şi mai mult economia, afectată de lipsa oricăror măsuri anticriza în cursul anului 2009, va crea dezordine socială şi va agrava declinul economic. În aceste condiţii, în scurt timp vom asista la noi măsuri de ajustare a dezechilibrelor bugetare, făcând de neevitat o majorare a impozitelor directe şi a taxei pe valoare adaugată, situaţie de neacceptat, în opinia Partidului Naţional Liberal, pentru cetăţenii României.

Iată de ce Partidul Naţional Liberal respinge acest pachet de măsuri ca fiind un răspuns inadecvat la provocările realităţii. O reducere mecanică, fără discernământ, a cheltuielilor salariale şi sociale ale bugetului, nu poate fi o masură înţeleaptă. PNL consideră că actualul impas poate fi depăşit printr-o acţiune de ansamblu pe trei direcţii: stimularea investiţiilor, creşterea veniturilor bugetare şi redimensionarea rolului statului.

Partidul Naţional Liberal propune un Program de Urgenţă pentru ieşirea din actuala criză şi reluarea creşterii economice. Acest program işi propune ca orizont de timp imediat încadrarea în ţintele stabilite în Acordul revizuit cu Fondul Monetar Internaţional, în condiţiile în care nu sunt abandonate măsurile reformatoare. Prin Programul PNL sunt propuse măsuri ferme de modernizare a sistemelor publice şi de creştere a rolului activ, stimulator, al bugetului. Această asumare strategică pentru anul 2010 creează premisele ca anul 2011 să devină anul relansării economice, oferind condiţii pentru ameliorarea nivelului de trai al populaţiei.

În consecinţă, obiectivele asumate de PNL prin Programul de Urgenţă sunt următoarele:

A)     Crearea unui cadru favorabil mediului economic şi promovarea unor măsuri sectoriale cu efect de antrenare a economiei;

B)     Reducerea cheltuielilor publice prin restructurarea cheltuielilor bugetare şi redimensionarea rolului statului şi nu prin reducerea salariilor  şi pensiilor bugetare. Se va avea în vedere încadrarea în ţinta de deficit convenită cu FMI, de 6,8% din PIB pentru anul 2010 ;

C)     Creşterea veniturilor bugetare precum şi reducerea  evaziunii fiscale;

D)     Eficientizarea sistemului de management şi control pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene.

 

PACHETUL DE MĂSURI IMEDIATE PROPUSE DE PNL

 

A.CREAREA UNUI CADRU FAVORABIL MEDIULUI DE AFACERI

În viziunea liberală, susţinerea mediului de afaceri reprezintă singura  soluţie pentru relansarea economică, pentru crearea locurilor de muncă, pentru consolidarea bugetar-fiscală şi pentru ameliorarea nivelului de trai.

a) Menţinerea actualului sistem fiscal. Aceasta înseamnă, în primul rând, menţinerea cotei unice de 16%, care a constituit unul din principalele motoare ale dezvoltării economice în perioada 2005 – 2008, fiind considerată de mediul de afaceri drept cea mai importantă măsură fiscală luată în perioada de tranziţie. Suntem, de asemenea, împotriva creşterii cotei standard de TVA de 19%. Orice majorare de TVA va conduce la scăderea consumului, va pune în pericol atingerea ţintei de inflaţie şi va afecta categoriile cele mai sărace ale populaţiei, aflate deja la limita suportabilităţii;

b) Anularea impozitului minim, măsură care a lovit, mai ales, micii întreprinzători, antrenând un mare număr de radieri, lichidări ori suspendări de IMM-uri (aproape 200.000 în 2009);

c) Reducerea TVA pentru construcţiile şi tranzacţiile de locuinţe noi la 5%, pentru stimularea industriei construcţiilor şi a pieţei imobiliare;

d) Reaşezarea redeventelor şi taxelor de concesiune, ceea  ce ar putea dubla veniturile statutui din aceste surse;

e) Introducerea taxării inverse pentru produsele agro-alimentare şi pentru lucrările de construcţii – montaj, cu efect în ceea ce  priveşte reducerea evaziunii fiscale;

f) Reducerea  integrală a impozitului pe venit şi a cotelor de contribuţii sociale pentru întreaga perioadă a anului 2010, pentru angajatorii care creează locuri de muncă şi angajează persoane aflate de peste trei luni în şomaj. În anul 2011 reducerea cotelor de contribuţii sociale se va  situa la un nivel de 50%;

g) Scutirea de impozitare a dividendelor care vor fi reinvestite şi care conduc la crearea de noi locuri de muncă;

h) Achitarea obligaţiilor în termen de maxim 30 de zile de la data scadentei, de către toate instituţiile din administraţia centrală şi locală către furnizori. Acest set de măsuri va fi însoţit de un mecanism de compensare în cadrul aceluiaşi buget precum şi de emiterea unui “certificat de garantare” de către instituţiile publice debitoare, pentru asigurarea finanţării de către instituţiile bancare;

i) Capitalizarea CEC -BANK, mărind astfel resursele de creditare utilizate la finanţarea cu prioritate a IMM-urilor;

j) Capitalizarea EXIMBANK, pentru promovarea exporturilor şi diversificarea instrumentelor de asigurare şi garantare a operaţiunilor de export;

k) Capitalizarea Fondului Naţional de Garantare a IMM – urilor;

l) Aplicarea unui program de susţinere a pieţei de capital;

m) Instituirea, în colaborare cu Banca Naţională a României, a unui mecanism de atragere, prin sistemul bancar românesc, de linii de finanţare de la instituţiile financiare internaţionale cu destinaţia creditării întreprinderilor mici şi mijlocii;

n) Asumarea angajamentului politic ca totalul cheltuielilor de investiţii să fie mai mare decât deficitul bugetului consolidat. Astfel va exista garanţia că împrumuturile sunt îndreptate exclusiv către investiţii, creând şi resursele de rambursare a lor.

Creşterea deficitului bugetar se va face exclusiv pentru:

–  investiţii publice în infrastructură;

–  cofinanţarea fondurilor europene;

–  parteneriat public privat;

–  capitalizarea instituţiilor financiare ale statului, inclusiv a fondurilor de garantare;

–  îmbunătăţirea managementului IMM-urilor;

–  ajutor de stat pentru mari proiecte investiţionale.

Alături de stimularea mediului de afaceri sunt necesare şi o serie de măsuri care să aibă efect de antrenare în economie. Astfel, mediul de afaceri trebuie susţinut şi prin politici publice elaborate pentru sectoarele importante cum ar fi agricultura (ex. sistemele de irigaţii şi cele de preluare a recoltei), energia, transporturile şi mediul. De asemenea, este necesară elaborarea şi adoptarea unei noi politici industriale în concordanţă cu cerinţele Pieţei Interne a Uniunii Europene

 

B. REFORMA CHELTUIELILOR PUBLICE

a)      Reducerea aparatului birocratic

Restructurarea administraţiei publice centrale prin:

–  Reducerea numărului de ministere în funcţie de tipul politicilor publice pe care le realizează;

–  Reducerea, în continuare, a numărului de agenţii care trebuie să urmărească, pe de o parte, tipul de activitate pe care o prestează ( autorizare, reglementare, control etc.), iar, pe de altă parte, să respecte principiul autonomiei funcţionale sau independenţei, şi evitarea conflictului de interese;

–  Unificarea caselor naţionale de asigurări de sănătate (Casa Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Naţională de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi CNAS);

–  Reorganizarea stucturilor teritoriale din subordinea ministerelor şi agenţiilor guvernamentale la nivel regional;

–  Reducerea aparatului prefecturilor la care se vor păstra în principal atribuţii în domeniul controlului  de legalitate.  

Restructurarea administraţiei publice locale prin:

–  generalizarea standardelor de costuri şi de personal pe baza unor criterii de performanţă şi mărimea unităţii administrativ – teritoriale;

–  desfiinţarea structurilor deconcentrate în majoritatea domeniilor. Astfel, inspectoratele şi direcţiile judeţene din domeniile educaţiei, sănătăţii, culturii, agriculturii etc. vor fi desfiinţate şi atribuţiile lor vor fi transferate autorităţilor locale;

–  Utilizarea fondului de rulment al autorităţilor publice locale numai pentru investiţii ( măsura temporară 2010 – 2011).

b)      Reducerea cheltuielilor bugetare şi stoparea risipei, prin ajustarea unor capitole de cheltuieli:

–        Reducerea cu 50% a cheltuielilor prevăzute în legea bugetară cu:

 • Achiziţii de imobile, dotări independente;
 • Elaborarea studiilor de prefezabilitate şi de fezabilitate;
 • Deplăsări, detăşări, transferuri;

–        Reducerea cu 25% a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat cu bunuri şi servicii (protocol, carburanţi, poştă, telecomunicaţii)

–        Instituirea prin lege a obligativităţii realizării de către autoritaţile publice locale de investiţii, în primul rând în domenii prioritare (alimentare cu apa, tratarea apelor uzate, canalizare, transport, sănătate şi educaţie); orice investiţie va fi aprobată numai după finalizarea celor din domeniile menţionate (mai ales în situaţiile în care acestea reprezintă angajamente ale României faţă de UE);

–        Instituirea obligativităţii ca instituţiile publice centrale şi locale să elaboreze proiectele de investiţii cu respectarea cerinţelor aplicabile proiectelor finanţate din fondurile europene, cuprinzând în finanţarea acestora, în mod obligatoriu, şi o cotă parte de finanţare europeană;

–        Organizarea de licitaţii la nivel central pentru obiectivele de investiţii, bunuri şi servicii pentru toate structurile din subordine sau în coordonare, măsură ce va avea ca efect reducerea cu cca 30% a cheltuielilor la nivelului bugetului consolidat;

–        Plata prin card a pensiilor în mediul urban, pentru reducerea cheltuielilor poştale;

–        Modificarea cadrului legislativ referitor la achiziţiile publice în ceea ce priveşte:

 • posibilitatea semnării contractelor de achiziţii publice odată cu decizia autoritaţii contractante de atribuire a contractelor (după expirarea termenului legal de contestare şi soluţionarea acestora de către autoritatea contractantă);
 • înfiinţarea, în cadrul Curţilor de Apel, a unor complete de judecată specializate în domeniul achiziţiilor publice, sprijinite de un corp de experţi acreditaţi în domeniul achiziţiilor publice; instituirea unui sistem de amenzi aplicabile autorităţilor contractante în cazul în care decizia acestora se invalidează de către instanţă;
 • în vederea eliminării ofertelor sub/supraevaluate, stabilirea şi impunerea unui algoritm de eliminare a preţurilor neobişnuit de scăzute/mari;
 • definirea clară a modului în care se pot modifica contractele de achiziţii.

c)      Redimensionarea rolului statului prin reducerea atribuţiilor sale şi transferarea acestora către mediul privat prin:

–        Scoaterea din sfera de cuprindere bugetară a unor instituţii de autorizare şi certificare, cu păstrarea acestora sub controlul autorităţilor de reglementare;

–        Crearea Camerelor agricole şi transferarea atribuţiilor specifice ale statului către acestea;

–        Stimularea privatizării în domenii precum educaţia, sănătatea, cercetarea.

 

C. CREŞTEREA VENITURILOR BUGETARE ŞI REDUCEREA  EVAZIUNII FISCALE

O politică eficientă în acest domeniu poate oferi resurse considerabile îmbunătăţirii execuţiei bugetare. Conformarea voluntară a scăzut de la 83% în 2008 la 72% în 2009. Fiecare procent de creştere a conformării voluntare asigură un plus de jumătate de miliard de euro la veniturile bugetare.

Măsurile imediate pe care le propune Partidul Naţional Liberal în acest domeniu sunt:

a)      Introducerea unor bonificaţii de 5% din valoarea obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care îşi plătesc taxele la termen;

b)      Reducerea majorărilor de întârziere la plata obligaţiilor fiscale, către Bugetul General Consolidat la 0,02% pe zi, corelat cu nivelul anual al dobânzii de referinţă al Băncii Naţionale a României;

c)      Continuarea procesului de informatizare al ANAF şi finalizarea centralizării bazelor de date şi interconectarea sistemelor IT cu cele ale caselor de asigurări sociale (pensii şi sănătate);

d)      Reforma structurilor de control şi inspecţie fiscală din subordinea ANAF (inspecţie fiscală, garda financiară, antifraudă şi supraveghere vamală), prin unificarea acestora într-o singură structură de control antifraudă, eliminând suprapunerile în verificarea contribuabililor precum şi interpretarea şi aplicarea diferită a legislaţiei fiscale;

e)      Utilizarea brigăzilor multilaterale de control din statele UE în ceea ce  priveşte operaţiunile de import intracomunitar cu bunuri;

f)        Utilizarea unor echipe internaţionale, specializate în control vamal în zonele de risc de la frontiera cu ţări nemembre ale Uniunii Europene;

g)      Elaborarea unui nou act normativ privind colectarea unificată a impozitului pe salarii şi a contribuţiilor sociale, precum şi implementarea declaraţiei unice.

 

D. EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ŞI CONTROL PENTRU CREŞTEREA ABSORBŢIEI FONDURILOR EUROPENE, PRIN:

–         externalizarea unor funcţii atribuite în prezent administraţiei publice centrale, în baza prevederilor actelor normative europene (ex. funcţia de plată);

–         asigurarea transferului de fonduri în mod direct, de la nivel central către contractori, evitând astfel un circuit financiar prelungit;

–         acordarea avansului pentru IMM-uri şi autorităti publice locale se va realiza fără obligaţia prezentării garanţiei de avans, dar cu obligaţia efectuării plăţilor din contul de avans doar pentru facturi aferente proiectului aprobat;

–         verificările cheltuielilor pentru proiectele publice se vor realiza după efectuarea integrală a plăţilor, asigurând astfel un rulaj ridicat al fondurilor publice;

–         fondurile europene se vor derula fie prin trezoreria statului, fie prin bănci comerciale (la dobânda de piaţă), şi nu prin Banca Naţională a României;

–         realizarea de analize economico-financiare pentru proiectele publice de investiţii şi acordarea contribuţiei bugetului de stat, în completare, în funcţie de capacitatea de cofinanţare a beneficiarului final;

–         posibilitatea acordării unui bonus financiar (creşterea contribuţiei publice naţionale) pentru situaţiile în care proiectele europene sunt finalizate în avans faţă de termenele contractuale. 

Aplicarea hotărâtă a acestui Program va asigura echilibrul finanţelor publice, ajustarea deficitelor şi relansarea economică. Programul nostru, spre deosebire de al celorlalte partide politice parlamentare, nu-şi propune să scadă veniturile populaţiei, aşa cum propune PD-L,  şi nici să crească fiscalitatea, aşa cum doreşte PSD. În aceste momente grele pentru România, PNL îşi reafirmă opţiunile  de dreapta care constau în stimularea  iniţiativei private în slujba binelui public şi în aşezarea instituţiei numite cetăţean în centrul tuturor politicilor sale.

 

P.S. De la ora 17 voi fi prezent la Realitatea TV, la emisiunea „Deschide lumea”. Puteti urmari emisiunea on-line aici.

Reclame

3 responses to “Programul PNL pentru ieşirea din criza şi reluarea creşterii economice

 1. Slab, slab, foarte slab…
  Din pacate…
  Capitalizarea CEC, Eximbank si FNGIMM? Asta e o cheltuiala suplimentara, in vreme de criza…
  Reducerea TVA la 5% pentru locuinte nu va avea nici un fel de efect, cata vreme programul de sorginte socialista Prima Casa a instituit un prag arbitrar in care va cantona pretul pietei. Diferenta de la 16 la 5% se va duce in buzunarul dezvoltatorului. Atata tot.
  „Reducerea integrală a impozitului pe venit şi a cotelor de contribuţii sociale pentru întreaga perioadă a anului 2010, pentru angajatorii care creează locuri de muncă şi angajează persoane aflate de peste trei luni în şomaj. În anul 2011 reducerea cotelor de contribuţii sociale se va situa la un nivel de 50%” nu va fi decat inca un debuseu pentru evazionisti. Isi vor concedia si reangaja acelasi personal doar pentru a intra in categoria celor ce creeaza locuri de munca, urmarind sa scape de impozite.
  „îmbunătăţirea managementului IMM-urilor”??? Pardon??? cum adica??? adica statul sa se ocupe de cum se administreaza afacerile private???
  „ajutor de stat pentru mari proiecte investiţionale”??? si cum definim un proiect ca este mare sau mijlociu? si daca este mare de ce ar avea nevoie de ajutor de stat?
  La reducerea evaziunii fiscale nu este scris nimic concret. Degeaba reformezi si restructurezi niste institutii daca ele nu au la dispozitie insusi obiectul muncii (declaratiile de venit si de avere la nivelul fiecarui cetatean al tarii).

  Cu regret,

 2. Domnule Fenechiu, nu am citit tot. Doar am rasfoit.

  Pai haideti sa vedem…treptat…

  Evaziunea fiscala… Eu de cand ma stiu, din primii ani de dupa ’90 vad cum se vand in piete tigari fara timbru. De prin 2001 de cand ies si eu in oras sa beau un suc, mai niciodata nu am primit bon ci o simpla nota de plata.
  Cand ma duc sa ma tund, niciodata nu am primit bun fiscal. ETC.

  Ei bine toate astea le vad eu neincetat de pe vremea domnului Vacaroiu si pana acum. Fara exceptie.

  In privinta atragerii de Fonduri Nerambursabile. E clar : asta ar trebui sa fie o prioritate pentru Romania. Dar de ce vbiti dvs, cand pe vremea guvernarii PNL eram la fel de repetenti ca si astazi in atragerea de fonduri NERAMBURSABILE europene?

  Iar in rest sunt masuri cam populiste. Tot pe aceiasi maniera. Fiscalitate scazuta si cheltuieli bugetare tot mari. Ori asa ceva nu se poate.
  Doar sa zicand „comasam ministerele sau agentiile” nu rezolvam nimic. Problema nu este numarul de ministere, ci numarul angajatilor din acestea.
  Acelasi lucru si la nivel local.

  Dar repet, mie acest set de masuri nu mi se pare sustenabil.

 3. Stefan RADOVEANU

  Poate vreti sa stiti cum stam.

  Comparatii interesante.

  Grecia :

  · Datoria publica (banii imprumutati de guvern prin emisiuni de obligatii) – 310 miliarde euro, adica 120% din PIB

  · Produsul intern brut – 257 miliarde euro in 2009

  · PIB per cap de locuitor – 22 815 euro in 2009

  · Procentul din PIB care se distribuie la 10% din populatie (indice de inechitate sociala) – 12%

  · Populatie sub limita de saracie – mai putin de 2%

  · Exporturi in 2009 – 14 miliarde euro

  · Importuri in 2009 – 45 miliarde euro

  · Datoria externa – 400 miliarde, care se adauga la datoria publica.

  Deci Grecia :

  1. datoreaza in total 710 miliarde euro

  2. Venituri la buget in 2009 – 80 miliarde euro

  3. Cheltuieli in 2009 – 107 miliarde euro

  4. Rezerve valutare – 2.6 miliarde euro

  Romania

  · Datoria publica – 38 miliarde euro, adica 20% din PIB

  · Produsul intern brut – 186 miliarde euro in 2009

  · PIB per cap de locuitor – 8 691 euro in 2009

  · Procentul din PIB care se distribuie la 10% din populatie (indice de inechitate sociala) – 25%

  · Populatie sub limita de saracie – 25%

  · Exporturi in 2009 – 29 miliarde euro

  · Importuri in 2009 – 36 miliarde euro

  · Datoria externa – 74 miliarde, care se adauga la datoria publica.

  Deci ROMANIA :

  1. Romania datoreaza in total 112 miliarde euro

  2. Venituri la buget in 2009 – 38 miliarde euro

  3. Cheltuieli in 2009 – 45.5 miliarde euro

  4. Rezerve valutare – 32.3 miliarde euro

  ***

  Acum, la o prima vedere, putem trage urmatoarele concluzii:

  1. Grecia datoreaza in total cam de sapte ori mai mult decat datoreaza Romania.

  Si cu noul imprumut, cam de 8 ori mai mult. Avantaj Romania!

  2. Romania a datorat in 2008 mai multi bani decat an 2009, dar si-a platit cam 10% din datorie anul trecut. Problema e ca dupa aia s-a
  imprumutat iar. in schimb Grecia n-a dat o letcaie inapoi de foarte mult timp. Avantaj Romania!

  3. Grecia are exporturi anuale cifrate la o valoare de 50% din cat exporta Romania si asta le afecteaza drastic bugetul. Iar de aici se
  vede ca-s vai de curul lor cu industria. Avantaj Romania!

  4. Grecia cheltuie într-un an cam cu 33% mai mult decat incaseaza la buget pe cand Romania cheltuie cu 19% mai mult decat incaseaza. Avantaj Romania!

  5. Grecia n-are rezerve valutare nici cat praful de pe toba, Romania avand de 10 ori mai multi bani in tescherea, datorita politicii BNR.

  Slam dunk Romania!

  Bine, celelalte cifre nu-s in avantajul Romaniei:

  · piata Greciei valoreaza mai mult,

  · PIB per cap de locuitor e mai mare (nu uitati ca Grecia are de doua ori mai putini locuitori ca Romania, dar care produc de vreo trei ori mai mult ca noi),

  · doar 2% din populatia Greciei traieste sub limita de saracie

  · pe cand in Romania situatia e groasa, sunt mult mai multi super-bogati in Romania decat in Grecia (deci inechitati sociale mai mari la noi), etc.

  Dar dincolo de asta,

  · Grecia are nevoie de foarte multi bani ca sa iasa din galeata,

  · pe cand Romania, cu toata ineptia politicienilor ei, e departe de faliment.

  1. Grecia are nevoie de 110 miliarde Euro in urmatorii trei ani (din care 45 miliarde numai anul asta) care se adauga la aia 710 miliarde de euro pe care-i deja datoreaza.

  Comparati cu cei 20 miliarde de la FMI luati de Romania.

  · Parfum, nene! Tarile din zona Euro iau acum dobanda Greciei de 5% ceea ce e mult cand te gandesti ca tamai catralioanele datoreaza Grecia.

  La valorile astea incredibile, mai bine vine Canada sau SUA, cumpara Grecia cu totul si o fac teritoriu canadian sau american (pentru curiosi, PIB-ul canadian este de 1 330 miliarde de euro, depozitele bancare si bursiere ale populatiei, companiilor si institutiilor atinge astronomica suma de 1 100 de miliarde de euro, veniturile bugetare sunt de 500 miliarde euro anual si rezervele valutare pe la 350 miliarde, fiind a 5-a tara cea mai bogata din lume.

  Adica poate cumpara Romania maine, cu banii jos. Problema Canadei e ca datoreaza la randul ei un trilion – o mie de miliarde – la extern si
  la intern, LOL!).

  Patru tari europene stau mai prost cu banii decat Romania:

  1. Portugalia,

  2. Spania,

  3. Irlanda si

  4. Italia.

  Datoria totala a acestor tari se ridica la fabuloasa suma de 2 619 miliarde euro.

  inainte sa falimenteze Romania, falimenteaza alea patru.

  Asa ca mai incetisor cu panica, ok

  CONCLUZIA Traian BASESCU si guvernul Emil BOC are DREPTATE, masurile luate sunt temporare dar necesare.

  Totul va intra in normal prin aplicarea legilor prevazute.

  Legile prevazute, salarizarea, legea pensiilor, legea educatiei, fiscalitatea si altele ce urmeaza a fi luate sunt cele mai principale masuri anti criza.

  MAI INCETISOR CU PANICA si nu mai ascultati televiziunile (IREALITATEA , ANTENELE), si lasati sindicatele sa-si faca bocetul lor.

  ORICE DOLIU TINE 3 ZILE.

  Cordialement

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s